29/11/2022 21:55 GMT+7

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Các chuyên gia, nhà văn hóa, nhà quản lý cùng thống nhất cho rằng cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam...

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo - Ảnh: NAM TRẦN

Hội thảo Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới vừa kết thúc chiều 29-11 tại Hà Nội (kết nối trực tuyến Huế và TP.HCM), sau một ngày bàn luận sôi nổi.

Hai phiên thảo luận buổi sáng và buổi chiều, các đại biểu đã tập trung làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng các hệ giá trị cũng như bàn thảo về nội hàm các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam và trao đổi giải pháp đưa các hệ giá trị này vào cuộc sống và phát huy tác dụng trong thực tế.

Tổng kết hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá hội thảo đã phát huy trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan tham mưu, chỉ đạo, quản lý văn hóa trong cả nước.

Hội thảo đã trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận, hướng đến làm rõ và thống nhất trong việc xác định các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 5 từ phải qua) trao đổi cùng các đại biểu bên lề hội thảo - Ảnh: QUANG TẤN

Hội thảo đã tập trung làm sâu sắc hơn vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ biện chứng giữa các giá trị này trong xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Trong đó nhấn mạnh lấy chuẩn mực xây dựng con người là trung tâm, hệ giá trị gia đình là cơ bản, hệ giá trị văn hóa là nền tảng, hệ giá trị quốc gia - dân tộc là mục tiêu cao cả, chi phối các hệ giá trị khác.

Ông Nghĩa cho rằng kết quả của hội thảo sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Hội thảo đã thống nhất ý kiến bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, xác định các hệ giá trị, cần xây dựng, ban hành và triển khai để hiện thực hóa các hệ giá trị này trong đời sống thực tiễn thông qua sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, của toàn thể nhân dân.

Các đại biểu cũng thống nhất cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam gắn liền với phong trào Thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cần tạo ra một cuộc vận động lớn về xây dựng và thực hành các hệ giá trị Việt Nam - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xem triển lãm sách về các hệ giá trị Việt Nam - Ảnh: QUANG TẤN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh rằng kết quả hội thảo cần được triển khai đồng bộ và toàn diện, được lan tỏa, tạo nên sự thống nhất cao trong các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nên đột phá để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian tới cần phải đưa vấn đề giáo dục giá trị vào trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục phổ thông tới đại học, trong các học viện.

Ông Nghĩa cũng chỉ đạo cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội… trong việc sáng tạo, xây dựng các hệ giá trị vào trong đời sống xã hội, lan tỏa các tấm gương tích cực…

Trước đó, các hệ giá trị đã được xác định trong một dự án cấp nhà nước do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện.

Theo đó, hệ giá trị con người Việt Nam gồm 8 giá trị chủ yếu là: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Hệ giá trị gia đình gồm 4 giá trị cốt lõi: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Hệ giá trị văn hóa gồm 4 giá trị: dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

Hệ giá trị quốc gia gồm 9 giá trị: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Theo thông tin từ GS.TS Từ Thị Loan - nguyên viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - tại Trung Quốc, Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã đưa ra "3 đề xướng", từ đó ban hành "hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa mới Trung Quốc" gồm 4 giá trị quốc gia: thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa; 4 giá trị xã hội: tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị; và 4 giá trị cá nhân: yêu nước, trọng nghề, thành tín, thân thiện.

Quốc hội Singapore ngay từ năm 1991 đã thông qua "Các giá trị chung Singapore" (Singapore Shared Values) bao gồm 5 giá trị: dân tộc trước cộng đồng, xã hội trên cá nhân; gia đình là đơn vị cơ bản nhất của xã hội; hỗ trợ cộng đồng và tôn trọng cá nhân; đồng thuận, không xung đột; hòa hợp chủng tộc và tôn giáo.

Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam

TTO - Sáng 29-11, Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới khai mạc tại Hà Nội, kết nối trực tuyến Huế và TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0