08/02/2023 16:00 GMT+7

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng xung đột trên thế giới, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ TKV và hợp nhất toàn Tập đoàn đã đạt và vượt mức kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Ảnh 1.

Khai thác mỏ lộ thiên

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Bước vào năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào (sắt thép, xăng dầu, dịch vụ logistic..) tăng cao, tình hình SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị thành viên TKV phải nghỉ việc luân phiên trong năm dẫn đến khó khăn trong điều hành, bố trí nhân lực lao động, tổ chức sản xuất, thực hiện dự án đầu tư và tiết giảm chi phí sản xuất.

Đặc biệt, trong năm đã phát sinh thêm chi phí cho phòng chống dịch làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và HĐTV, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc; sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và được đánh giá là một năm thành công nhất trong vòng 5 năm gần đây.

Điều này thể hiện trên các mặt công tác chủ yếu: (i) Thực hiện phòng chống dịch tốt (ii) Sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận vượt kế hoạch giao, nộp ngân sách và chăm lo cho người lao động tốt hơn nhiều năm trước, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu toàn tập đoàn (Than, Điện, Đồng tấm, Thuốc nổ, Alumina) của TKV đều tăng từ 105 đến 112,5% so với kế hoạch và tăng so với năm 2020.

- Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn đạt: 138.813 tỉ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và bằng 104,8% so với năm 2020 (132.415 tỉ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 hợp nhất toàn Tập đoàn là 5.288 tỉ đồng, bằng 176,3% so với kế hoạch và bằng 170,9% so với năm 2020 (3.094 tỉ đồng).

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (≤ 3 lần).

Trong năm 2021, TKV không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi mới vì đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ. Số dư nợ khó đòi tại 31-12-2021 là 279,2 tỉ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 0,024% trên tổng doanh thu, đã giảm 52,097 tỉ đồng so với số liệu tại ngày 31-12-2020. Điều này thể hiện khả năng tự chủ tài chính của TKV đã tăng lên rõ rệt.

- Khả năng thanh toán nợ đến đến hạn hợp nhất là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần). Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty mẹ là 1,18, cao hơn so với năm 2020 (1,09 lần); chứng tỏ TKV tiếp tục duy trì khả năng thanh toán tốt (>1).

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 10,2%; tăng 1,6 lần so với năm 2020 (6,37%). Riêng với công ty mẹ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 4,83%, bằng 110,5% so với kế hoạch UBQLV giao.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2021 là 3,5%; tăng 1,8 lần so với năm 2020 (1,94%).

- Số đã nộp NSNN trong năm 2021 toàn tập đoàn là 18.982 tỉ đồng, bằng 106% so với kế hoạch.

- Hệ số bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2021 là 1,02 lần. Như vậy, công ty mẹ TKV đã bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn.

- Tiền lương bình quân toàn tập đoàn năm 2021 đạt 14,6 triệu đồng/ người/ tháng; tăng 12,6% so với kế hoạch và tăng 5,4% so với thực hiện năm 2020.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Ảnh 2.

Nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Đánh giá chung

Dựa trên báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty mẹ TKV và hợp nhất toàn Tập đoàn đã được Kiểm toán, có thể thấy: năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng xung đột trên thế giới, nhưng sản lượng tiêu thụ than (sản phẩm chủ yếu) của toàn TKV đã tăng gần 3 triệu tấn so với kế hoạch.

Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu thực hiện năm 2021 của TKV đã đạt và vượt mức kế hoạch do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao (tại Quyết định số 83/QĐ-UBQLV ngày 19-3-2021 và 308/QĐ-UBQLV ngày 19-7-2022) và có tăng trưởng so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2020. Bên cạnh đó TKV cũng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với NSNN. Thu nhập bình quân tăng góp phần cải thiện đời sống của hơn 90 ngàn người lao động.

Các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Ảnh 3.

Nhà máy sản xuất amon nitrat thuộc Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Thái Bình

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0