Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới

07/08/2010 06:37 GMT+7

TT - Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã được tổ chức ngày 6-8 tại Hà Nội do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Thủ tướng nói: Quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Chính phủ đã xây dựng và ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây thật sự là một cuộc vận động cách mạng, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia.

“Cần thống nhất nhận thức một cách sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Có thể nói đây là một chương trình nhằm cụ thể hóa một nội dung rất cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Đó không phải là một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mà là một chương trình phát triển tổng hợp, cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là chương trình cả Đảng và Nhà nước cùng chăm lo phát triển đời sống của nhân dân trên địa bàn nông thôn, hay nói cách khác là chăm lo cho 70% dân số của đất nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh thành lập ban chỉ đạo mà trưởng ban là chủ tịch ubnd tỉnh hoặc bí thư tỉnh ủy và lập chương trình kế hoạch công tác từng năm, hằng năm có kiểm điểm sơ kết, thực hiện chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới ở các xã có các điều kiện ở mức trung bình để có thể nhân rộng dễ dàng hơn. Các tỉnh cũng cần đưa các nội dung của chương trình vào chương trình hành động của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng đề nghị ba nhóm vấn đề gồm bố trí mặt bằng không gian quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất, trong đó phải giữ diện tích đất lúa; quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi, trụ sở thôn xã; quy hoạch cụm dân cư hợp lý, có hạ tầng đầy đủ để đưa dân về, cải thiện đời sống nhân dân. Việc quy hoạch do chính quyền xã đứng ra chủ trì nhưng phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân, nội hàm nội dung quy hoạch phải thiết thực, phù hợp. Phấn đấu trong năm 2011 lập xong quy hoạch để triển khai các nội dung chương trình.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh rà soát hiện trạng để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cho từng tiêu chí cụ thể; trong đó tập trung ưu tiên cho việc cải cách thể chế, đào tạo nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, phải coi đây là mục tiêu quan tâm hàng đầu.

TTXVN