Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

TP.HCM tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

25/11/2010 18:49 GMT+7

Ngày 25-11, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010) của Đảng bộ Thành phố.

Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu,

Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; hôm nay, Ban chỉ đạo Thành ủy thực hiện Cuộc vận động tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả thực chất, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng - một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có yêu cầu cấp thiết, thường xuyên và lâu dài đối với tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố và đất nước.

Qua báo cáo tổng kết và báo cáo minh họa rất phong phú, sinh động của các đại biểu; đặc biệt, Hội nghị chúng ta rất phấn khởi được đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về dự và phát biểu chỉ đạo; là người trực tiếp phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, đồng chí đã có ý kiến đánh giá Cuộc vận động ở thành phố Hồ Chí Minh đạt được thành tựu bước đầu hết sức quan trọng; chỉ rõ những nguyên nhân; đồng thời, đồng chí đã phân tích sâu những hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình, tôn vinh những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động; giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhất là nỗ lực làm theo và kết quả Cuộc vận động ở thành phố chưa cung cấp nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn cho Trung ương.

Đó là những hạn chế, yếu kém cần tập trung sức khắc phục trong thời gian tới; đặc biệt đồng chí đã có những ý kiến chỉ đạo quan trọng, rất sâu sát đối với Đảng bộ thành phố chúng ta; qua đó, giúp cho Đảng bộ thành phố, mà trước tiên là Thành ủy, các cấp ủy nhìn nhận sát thực về công tác chỉ đạo, về kết quả thực hiện, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Cuộc vận động, tôi xin tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trương Tấn Sang và sẽ cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp tới. Sau đây, tôi xin có một số ý kiến tổng kết nội dung Hội nghị:

1. Qua thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ và nhân dân thành phố ngày càng nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta khẳng định, nâng cao nhận thức và hành động tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng là yêu cầu rất cấp thiết, thường xuyên và không ngừng như Bác Hồ đã dạy “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà củng cố và phát triển. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đó vừa là yêu cầu, vừa là động lực to lớn để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; và do đó, mới bảo đảm cho việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố và đất nước.

Nhận thức đó luôn phải được củng cố để đi tới khẳng định, phải tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, cả đấu tranh để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo ra sự đồng thuận xã hội cao. Nhận thức phải thể hiện bằng hành động thì mới thực chất, nói phải đi đôi với làm, thì mới tạo hiệu quả và có sức lan tỏa.

Nhìn lại thực tiễn Cuộc vận động ở thành phố, chúng ta nhận rõ: Năm đầu triển khai Cuộc vận động với kết quả mang lại chủ yếu là về nhận thức, đạt chuyển biến bước đầu quan trọng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và nhắc nhở, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên về hành vi tiêu cực cần tránh, đấu tranh xây dựng bản thân, tăng cường tự phê bình và phê bình.

Cho nên, sang năm 2008, trong chỉ đạo đã chuyển trọng tâm vào hành động với tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động; nhiều việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố về tiết kiệm, cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Chuyển biến quan trọng đó đã giúp chúng ta có đủ cơ sở khẳng định chủ trương thực hiện Cuộc vận động của Đảng đề ra là hoàn toàn “đúng” và “trúng”; đồng thời, trong tổ chức thực hiện vừa quán triệt yêu cầu, bám sát thực tiễn, có cách làm sáng tạo, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm điểm... nên đã khắc phục được tình trạng lúng túng trong năm đầu.

Hai năm qua (2009 và 2010), Cuộc vận động đã được tập trung thực hiện đi vào chiều sâu, mà trọng tâm là xây dựng Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tiếp tục tạo ra những chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt. Trong chỉ đạo, chúng ta hết sức chú trọng thực hiện “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, đề cao yêu cầu nêu gương về thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; làm cho Cuộc vận động có điểm nhấn, tập trung cao, tạo ra sự toàn diện, hiệu quả, thiết thực, có tính lan tỏa, tác dụng lâu dài.

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, cả trong lĩnh vực sáng tác văn học, nghệ thuật, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát hiện, giới thiệu, biểu dương, khen thưởng, động viên, cổ vũ các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân,… ngày càng đạt nhiều chuyển biến.

Từ thực tiễn, chúng ta có cơ sở để nhận định: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng và đã đi vào cuộc sống, trở thành thường xuyên; đáp ứng cơ bản yêu cầu Cuộc vận động theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và yêu cầu của đơn vị được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn làm điểm thực hiện Cuộc vận động trong 24 đơn vị điểm của cả nước.

2. Những thành tựu quan trọng và khá toàn diện về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được 5 năm qua, trong điều kiện gặp khó khăn gay gắt, do bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, có yếu tố quan trọng từ kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chủ đề, chuyên đề, nhiệm vụ hàng năm của Cuộc vận động đều được gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phần lớn cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nỗ lực làm theo trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; hầu hết cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đều có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện, phấn đấu, báo cáo chi bộ, cấp ủy nơi công tác góp ý, tạo điều kiện thực hiện và định kỳ hàng năm kiểm điểm nội dung đăng ký trước chi bộ; đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính trong Đảng bộ và xã hội thành phố, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng, nâng cao nền tảng tinh thần trong xã hội. Kết quả đó được nhân dân đồng tình, đánh giá cao (thể hiện qua điều tra xã hội); đây là điều đáng mừng nhất, nói lên ý nghĩa của việc thực hiện Cuộc vận động là vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; thể hiện tình cảm thiết tha đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu.

Kết quả đó còn mang ý nghĩa năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố về cách làm để thực hiện tốt Cuộc vận động. Chúng ta không những triển khai đều trên các mặt, kịp thời đúc kết, đề ra trọng tâm, trọng điểm cả về đơn vị và lĩnh vực; kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm thường xuyên, mà còn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tác động khá sâu rộng trong xã hội, tạo nên sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Điều đó cũng tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị chịu sự giám sát của nhân dân về sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân và gia đình, tác động trở lại để không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhân dân của từng cá nhân, đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và cuộc sống hàng ngày.

3. Phấn khởi với kết quả đạt được, nhưng căn cứ yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị về Cuộc vận động, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thì chúng ta thẳng thắn thừa nhận, còn một số mặt hạn chế, chưa được thực hiện tốt; nhất là việc “nỗ lực làm theo” chưa lan tỏa sâu rộng trong tất cả cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện ở một số cơ sở còn hình thức, nhận thức chưa sâu sắc; các gương điển hình tiên tiến, nhất là gương liêm chính làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều trong các cấp, các ngành và cá nhân cán bộ, đảng viên.

Kết quả đạt được còn thấp, chưa đồng đều trong hệ thống chính trị; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức trong chỉ đạo thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa thường xuyên, thật sự gắn chặt với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng còn nhiều hạn chế; tình trạng tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu, chậm giải quyết yêu cầu của công dân trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đẩy lùi, làm hạn chế kết quả của Cuộc vận động.

4. Từ nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như những yếu kém, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động của thành phố cần chú trọng vấn đề cơ bản là:

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được quán triệt nhuần nhuyễn, thấm sâu, tạo thành tính tự giác, thể hiện thường xuyên trong hành động; đặc biệt đề cao yêu cầu nêu gương thật cụ thể, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự tự giác và nêu gương là một trong những nguyên nhân cơ bản đạt được những kết quả của Cuộc vận động.

Làm theo Bác Hồ, phải tu dưỡng, rèn luyện từ việc nhỏ đến việc lớn, không chỉ thực hành tiết kiệm từ tờ giấy, cây bút, lít xăng,… mà còn phải tính toán đến lợi ích của nhân dân trong việc đề ra chủ trương, chính sách và thực hiện đúng chủ trương, chính sách đã đề ra; có như vậy Cuộc vận động mới có hiệu quả, mới tạo được sự đồng thuận cao và sự lan tỏa sâu rộng; đạo đức cách mạng luôn được xây đắp, vun bồi trở thành nền tảng vững chắc.

- Cuộc vận động phải triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; phải có trọng tâm, trọng điểm; chọn đơn vị để chỉ đạo điểm phải chính xác, phù hợp; vừa có tính đặc thù, vừa có tính đại diện để nhân rộng.

- Trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động phải đặc biệt sâu sát, cụ thể, chỉ ra cách làm hay, tấm gương tốt để nhân rộng; phải tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là từ chi bộ, trong sinh hoạt đảng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình làm cơ sở xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

- Cần phải tăng cường, mở rộng tuyên truyền, giáo dục thường xuyên về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sinh động, phong phú và sâu rộng, nhất là trong thế hệ trẻ; kịp thời động viên, cổ vũ thông qua biểu dương, nhân rộng người tốt, việc tốt thực hành đạo đức cách mạng trên các lĩnh vực.

Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu,

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ và nhân dân thành phố, với kết quả bước đầu rất quan trọng đã đạt được, cho phép chúng ta báo cáo Bộ Chính trị, với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động: cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ khẳng định Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động không chỉ “đúng và trúng” mà còn là yêu cầu cực kỳ cấp thiết và cơ bản trong công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; và quyết tâm không ngừng “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời.

Cần phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, trở thành tiêu chuẩn để đánh giá; làm cho cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc về nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, trong nhân dân và toàn xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xứng đáng với danh hiệu Thành phố anh hùng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Thành ủy Cuộc vận động, tôi xin chân thành cám ơn và kính chúc đồng chí Trương Tấn Sang thật mạnh khỏe; kính chúc các đồng chí và quí vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Xin chân thành cảm ơn.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM