Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​TP.HCM quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA

09/08/2017 11:15 GMT+7

UBND TP.HCM đã ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của TP.HCM; có hiệu lực thi hành từ ngày 10-8-2017.

Các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM bao gồm: Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thành phần thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Bộ, ngành Trung ương do UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản.

Cơ sở vận động và thu hút ODA của TP.HCM: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trong từng thời kỳ; các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu của thành phố; chương trình, chiến lược và định hướng hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ.

Căn cứ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi của thành phố, khả năng tổ chức thực hiện, khả năng bố trí nguồn lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp UBND TP.HCM thực hiện công tác vận động ODA.

Các ngành, các đơn vị có chương trình, dự án đề nghị tài trợ có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung về chương trình, dự án vận động tài trợ. Văn phòng UBND thành phố sẽ công bố báo cáo về các kết quả hội nghị vận động ODA trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

Nguồn: UBND TP.HCM