Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Hợp đồng lao động hết hạn, gia hạn ra sao?

19/06/2012 08:56 GMT+7

TTO * Cho tôi hỏi: công ty muốn gia hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì phải làm sao? Không lập thêm phụ lục HĐLĐ được không? Nếu như gia hạn thì có được ghi "hợp đồng này được gia hạn từ ngày... đến ngày..." vào cuối HĐLĐ không?

(hongtran)

- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về HĐLĐ, khi HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới.

Trong thời gian chưa ký được HĐLĐ mới, hai bên phải tuân theo HĐLĐ mà hai bên đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký HĐLĐ mới, HĐLĐ đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trường hợp ký HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn, mà người lao động vẫn còn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, bắt buộc công ty bạn phải ký kết HĐLĐ mới. Trường hợp ký HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì công ty bạn chỉ được quyền ký thêm HĐLĐ với thời hạn không quá 36 tháng.

Trong trường hợp HĐLĐ lần thứ nhất hết hạn, quá 30 ngày mà hai bên không tiếp tục ký kết HĐLĐ xác định thời hạn mới thì hợp đồng đã giao kết sẽ đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Còn sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, bắt buộc công ty bạn phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn; nếu hai bên không ký HĐLĐ thì đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Do đó khi HĐLĐ hết hạn, công ty bạn không được gia hạn HĐLĐ theo cách "hợp đồng này được gia hạn từ ngày... đến ngày..." vào cuối HĐLĐ; công ty bạn cũng không được ký phụ lục HĐLĐ, mà bắt buộc phải ký lại HĐLĐ theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)