Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đánh giá khách quan thành tựu và yếu kém

13/01/2011 06:22 GMT+7

TT - Sáng 12-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Phát biểu khai mạc, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc.

* Tạo điều kiện triển khai chất vấn trong Đảng* Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD

HvT0VMXC.jpgPhóng to
Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo trong phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - Ảnh: XUÂN TUÂN

Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng...”.

Tiếp đó, trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng: “Những thành tựu, kinh nghiệm của 25 năm đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước.

Những năm tới là giai đoạn kinh tế nước ta phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm, cấu trúc lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, “nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại.

Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng” (xem thêm lược trích phát biểu của Tổng bí thư).

Cuối buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương khóa X. Ông Sang đã nêu rõ ưu điểm - khuyết điểm của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

(trích phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc Đại hội XI)

xtQMaEGC.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh - Ảnh: V.D.

Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ: Toàn Đảng, toàn dân ta cần quán triệt và thực hiện tốt tám phương hướng cơ bản: Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba là, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. Bảy là, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó, phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã đề ra năm quan điểm phát triển: (1) Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược. (2) Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (3) Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. (4) Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (5) Kiên trì xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chiến lược xác định ba khâu đột phá: (1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

_____________

(lược trích phát biểu khai mạc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết)

3NaNwPF2.jpgPhóng to
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Ảnh: V.D.

Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp, không thể xem thường.

Trong những năm tới, tình hình quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng vừa tạo ra thời cơ vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các quốc gia, nhất là các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta.

* Ông Đỗ Mạnh Hùng (phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên):

5UocOIYt.jpgPhóng to
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Ảnh: V.V.thành

Tôi nghĩ rằng đại hội cần quan tâm đến vấn đề bổ sung lớp trẻ vào đội ngũ lãnh đạo đất nước. Việc tạo nguồn cán bộ trẻ phải có chương trình, quy hoạch lâu dài, không những quan tâm đầu tư đào tạo cán bộ trẻ mà còn phải rèn luyện bằng thực tiễn công tác.

Đây là vấn đề cần có tầm nhìn xa, ví dụ để có cán bộ trẻ cho khóa sau thì ngay bây giờ cán bộ của nhiệm kỳ này phải tiến hành bài bản các công việc liên quan, chứ ngay một lúc đòi hỏi phải có một tỉ lệ nhất định nào đó cán bộ trẻ trong cấp ủy thì nên ưu tiên về chất lượng.

* Ông Triệu Tài Vinh (ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, bí thư Tỉnh ủy Hà Giang):

0RVbXEhX.jpgPhóng to
Ông Triệu Tài Vinh - Ảnh: Q.Thanh
Tôi hoàn toàn đồng tình với ba khâu đột phá mà báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đưa ra là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thể chế kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, nhưng tôi quan tâm nhất đến việc phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và phát triển nguồn nhân lực.

Về phát triển nguồn nhân lực, tôi cho rằng phải quan tâm từ công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đến việc bố trí việc làm cho cán bộ. Là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất trong số các bí thư tỉnh ủy hiện nay (ông Vinh sinh năm 1968 - PV), tôi đặt chương trình hành động ngay từ bây giờ phải quy hoạch đào tạo cán bộ cho Đảng bộ tỉnh khóa sau đạt 5-10% có trình độ sau đại học. Còn việc lựa chọn người vào bộ máy trung ương, tôi tin ban chấp hành khóa mới sẽ có người trẻ hơn tôi.

* Ông Đặng Ngọc Tùng (ủy viên T.Ư Đảng, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN):

IK7xXeHi.jpgPhóng to
Ông Đặng Ngọc Tùng - Ảnh: CTV

Tuy kinh tế đất nước trong những năm qua phát triển nhưng việc chăm lo trở lại cho đời sống công nhân lao động còn nhiều hạn chế.

Rất nhiều công nhân lao động trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là tại các khu công nghiệp, rất thiếu thốn nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa cho đời sống tinh thần của công nhân... Tiền lương và thu nhập của công nhân lao động trong khu vực này cũng rất thấp.

Có nhiều bức xúc đã và đang đặt ra, hằng tháng người chủ đều trích thu bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng họ không chịu nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, dẫn đến một số nơi trong ngành bảo hiểm xã hội không thực hiện trách nhiệm của mình với người lao động mà nguyên nhân là do doanh nghiệp không nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Cần sửa Luật bảo hiểm xã hội theo hướng cột chặt hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động. Nợ bảo hiểm xã hội năm 2010 còn lớn hơn năm trước, làm thiệt thòi đến quyền lợi của người lao động. Chúng tôi luôn mong muốn tiền lương, tiền thưởng của người lao động khá hơn năm trước. Điều này đòi hỏi nỗ lực của tất cả người sử dụng lao động, đừng để đời sống người lao động khổ sở quá.

______________

qpuH6vHo.jpgPhóng to
Sáng 12-1, nhiều bạn trẻ đến Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM theo dõi phiên khai mạc đại hội được truyền hình trực tiếp - Ảnh: Minh Đức

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm: 7-7,5%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD. Cơ cấu GDP: nông nghiệp 17-18%, công nghiệp - xây dựng 41-42%, dịch vụ 41-42%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu. Giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP. Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động. Tốc độ tăng dân số đến năm 2015 khoảng 1%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm.

________________

Thảo luận về văn kiện Đại hội XI tại các đoàn chiều qua (12-1), nhiều ý kiến đồng tình với ba khâu đột phá được nêu ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), song cũng chỉ rõ những điểm cần chú ý để các khâu đột phá hiệu quả hơn.

Jwjyqo7d.jpgPhóng to
Các đại biểu đoàn TP.HCM thảo luận văn kiện Đại hội XI chiều 12-1 - Ảnh: V.D.

Cho ra khỏi bộ máy những người không đạt yêu cầu

Phân tích ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận cho rằng việc định hướng phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là đúng. Tuy nhiên, ông Thuận lo ngại đặt mục tiêu trong vòng mười năm khó có thể đạt được, cần ít nhất 20 năm.

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, tán thành khâu đột phá “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao”, vì nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Theo bà Ngọc, đồng thời với đào tạo nguồn nhân lực mới phải đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có và cho ra khỏi bộ máy những người không đủ điều kiện, không đạt yêu cầu. Bà Ngọc đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần đánh giá, xem xét việc hợp nhất, sắp xếp các bộ ngành vì số đầu mối giảm nhưng chưa giảm được bao nhiêu người.

Trong khi đó, đại tá Vũ Trí Thực (giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) cho rằng đi cùng với nâng cao nguồn nhân lực, giải quyết lao động sau đào tạo phải đảm bảo nguồn nhân lực tốt hơn nữa cho hai lĩnh vực giáo dục và y tế. Ông Thực nói cả hai lĩnh vực này đều có chuyển biến trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Riêng khâu đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, ông Nguyễn Văn Thuận đề xuất: “Phải quyết tâm làm đường bộ cao tốc Bắc-Nam, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và TP.HCM... Trong nhiệm kỳ tới mà trung ương làm được mấy công trình đó là đóng góp rất lớn cho đất nước”.

Giải quyết ô nhiễm môi trường

Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội, đại tá Nguyễn Quang Đạm, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ninh, cho rằng một trong những thành tựu cần nhấn mạnh của nhiệm kỳ qua là việc đảm bảo an sinh xã hội, trong đó nhiều chính sách nâng cao đời sống của người nghèo.

Tuy nhiên, ông Đạm cho rằng trong quá trình phát triển, một vấn đề bức xúc đã nổi lên là tình trạng ô nhiễm môi trường. Nó đang trở thành vấn đề bức xúc mà nhiệm kỳ này cần tập trung giải quyết.

Trong khi đó, tại đoàn khối các cơ quan trung ương, ông Cao Viết Sinh, thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, đề cập nội dung được nêu ra trong dự thảo cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) là xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đặc trưng là “nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” và cho rằng nội dung này cần làm rõ để giải thích cho các nhà đầu tư và khu vực kinh tế tư nhân vì theo ông Sinh, “chúng ta xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế, nhưng lại nói thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu thì liệu về lâu dài có tạo ra sự an tâm cho các nhà đầu tư?”.

Ông Nguyễn Văn Thuận băn khoăn: “Chúng ta trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư vào, rồi có ngày doanh nhân..., nhưng lại đưa ra đặc trưng “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” thì không rõ nên nhận thức như thế nào. Ông Thuận đề nghị sửa theo hướng đa sở hữu về tư liệu sản xuất.

Hôm nay (13-1), các đại biểu tiếp tục thảo luận về các văn kiện trình Đại hội XI tại đoàn (sáng) và tại hội trường (chiều).

Chúng ta đã cải cách hành chính một phần để làm giảm phiền hà cho dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên đây chỉ là một nhánh, cần quan tâm tới đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Cái gì dân làm được thì giao cho dân làm, Nhà nước đừng ôm. Cái gì cấp dưới làm được thì giao cho cấp dưới làm. Nếu chúng ta rà soát chức năng, nhiệm vụ rõ ràng thì những địa chỉ chịu trách nhiệm ấy sẽ rõ ràng hơn, kể cả trách nhiệm cá nhân. Như vậy sẽ dễ kiểm điểm trách nhiệm hơn.

Tôi nghĩ cần phát huy dân chủ trong Đảng nhiều hơn. quy định về chất vấn trong Đảng đã có nhưng vừa qua chúng ta chưa làm. Người đứng đầu cần tạo điều kiện và làm sao để chất vấn trong Đảng, trong sinh hoạt chi bộ trở thành điều bình thường.

Sau đại hội này cần tạo điều kiện triển khai cụ thể, tôi không nghĩ người ta không có dũng khí để dám nói.

* Thượng tá Nguyễn Văn Thư (phó chính ủy đoàn Trường Sa):

wIumdTl2.jpgPhóng to
Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Ảnh: Lê Kiên

Cá nhân tôi và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa rất kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ đưa ra được định hướng sáng suốt để VN ngày càng mạnh về kinh tế biển, giàu vì biển cùng với mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa sẽ hoàn thành như dự định vào năm 2020.

Tôi mong muốn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Đảng sẽ đưa ra những chiến lược cụ thể, quan tâm nhiều hơn nữa về trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ mới để lực lượng hải quân nói riêng cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Cũng như nhiều công dân VN khác, tôi thiết tha mong muốn Đại hội XI đưa ra được những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để đẩy lùi quốc nạn tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin cho nhân dân; cương quyết xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Bác Hồ.

* Ông Nguyễn Đình Bảng (người dân ở 398 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM):

ZZfq9c9V.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Đình Bảng - Ảnh: M.Đức

Mỗi kỳ đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử, mang lại sức sống mới cho toàn xã hội. Với kỳ đại hội này, tôi hi vọng công cuộc chống tham nhũng của Nhà nước ta sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Thời gian qua, công tác này được quan tâm, chú trọng nhưng chưa đủ. Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách, chỉ thị để chống tham nhũng nhưng làm chưa tới, chưa thuyết phục được lòng dân. Chống tham nhũng không thể triển khai đơn lẻ mà cần sự ra tay đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp. Hi vọng trong đại hội lần này sẽ tạo ra sự đồng bộ đó.

* Ông Lê Ngọc Ánh Minh (tổng giám đốc Công ty cổ phần Tứ Hải):

rznZXZQV.jpgPhóng to
Ông Lê Ngọc Ánh Minh - Ảnh: M.Đức

Kỳ vọng của tôi là sự công bằng trong chính sách tiền tệ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng. Vừa qua đã xảy ra tình trạng lãi suất cao, hai tỉ giá gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới này, hi vọng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các định chế giám sát tài chính minh bạch hơn, quyết liệt hơn nhằm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng... bảo đảm ổn định cho sự phát triển kinh tế.

Đa số đại biểu tham dự đại hội đều vào Đảng trong thời gian từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1986 (819 đại biểu), chỉ có một đại biểu vào Đảng trước năm 1954. Số đại biểu vào Đảng từ đầu năm 1992 đến nay có 175 người.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hàm, học vị, có 23 đại biểu trình độ trung học chuyên nghiệp, 919 đại biểu trình độ cao đẳng, đại học, 227 đại biểu là thạc sĩ, 39 đại biểu là viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư.

Về tham gia cấp ủy Đảng các cấp, có 178 đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, 1.085 đại biểu là cấp ủy viên cấp tỉnh thành và Đảng ủy trực thuộc trung ương, 246 đại biểu là cấp ủy viên cấp huyện quận và tương đương.

* Nhà báo Carneiro Gustavo (báo Avante của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha):

Trước khi tới đây, tôi tưởng tượng VN nghèo nàn, lạc hậu hơn những gì tôi được chứng kiến. Rõ ràng VN đã trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn thử thách song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, các bạn đã vượt qua những khó khăn và khẳng định được vai trò, tiếng nói của mình trên trường quốc tế.

Ở đại hội này, tôi quan tâm đến việc Đảng Cộng sản VN sẽ đưa ra những quyết sách thế nào để phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, song để đạt được mục tiêu đó thì mỗi nước có cách thức riêng. Tôi cho rằng những thành công của VN đã gợi mở rất nhiều điều cho những người cộng sản Bồ Đào Nha chúng tôi.

* Nhà báo Kjell Karlsson KIhlberg (phóng viên tự do, người Thụy Điển):

Điều tôi quan tâm nhất tại đại hội này là tổng bí thư mới của Đảng Cộng sản VN là ai? Vì ở quốc gia nào cũng vậy, người đứng đầu có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Điều thứ hai tôi quan tâm là liệu có chính sách gì mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của VN? Những chính sách mới đó có thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới hay không?

X.TR.