Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Chế độ phụ cấp thu hút?

10/02/2011 05:31 GMT+7

TT - Vừa qua tôi đọc dự thảo về chính sách phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên vùng đặc biệt khó khăn. Theo thông tư số 10/2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp thu hút cho cán bộ công nhân viên, viên chức kể cả mới tập sự, nhưng chỉ có giáo viên hưởng.

Chúng tôi là nhân viên kế toán Trường THCS Măng Bút (Kon Plông, Kon Tum) lại không được hưởng, huyện tôi là huyện mới tách còn rất nhiều khó khăn vẫn thuộc chế độ 30a theo quyết định 135 và là vùng miền núi nhiều đồng bào đi lại đường xa rất khó khăn và là huyện nghèo trong 62 huyện của cả nước. Tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút hay không?

- Theo điều 8 nghị định số 61 ngày 20-6-2006 (về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chế độ phụ cấp thu hút đang được thực hiện theo thông tư liên tịch số 10 ngày 5-1-2005 của liên bộ Nội vụ, Lao động - thương binh & xã hội, Tài chính. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng phụ cấp thu hút khi mới đến làm việc tại vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp thu hút có bốn mức là 20%, 30%, 50% và 70% so với mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khoảng thời gian từ 3-5 năm đầu khi cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở nơi được hưởng phụ cấp thu hút.

Như vậy, nếu là giáo viên các vùng nêu trên thì có thể hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 61/2006 (hoặc có thể theo thông tư liên tịch số 10/2005). Riêng đối với nhân viên kế toán của trường, việc hưởng phụ cấp thu hút theo thông tư liên tịch số 10/2005 chỉ được đặt ra nếu các nhân viên đó được bổ nhiệm, tuyển dụng theo các quy định dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

ANH PHAM